Współpraca

Zasady współpracy

Kancelaria proponuje współpracę w różnych formach dostosowanych do potrzeb Klienta. Swoim Klientom oferujemy obsługę prawną na zasadzie stałej współpracy, a także w ramach jednostkowych zleceń. Staramy się dostosować zakres i koszty obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb Klienta.

Kompleksowa obsługa prawna prowadzona może być w oparciu o różnorodne zasady współpracy:

 • Jednorazowe zlecenie

  Prowadzenia sprawy polegające na opracowaniu problemu i reprezentowaniu Klienta przed sądem bądź organem administracyjnym. Po przyjęciu zapytania/zlecenia następuje jego wstępna merytoryczna weryfikacja oraz przedstawienie proponowanej ceny za usługę. W przypadku akceptacji ceny, zawarcie umowy z klientem oraz - gdy jest to niezbędne dla realizacji usługi - odebranie pełnomocnictwa do działania. Kancelaria niezwłocznie informuje klienta o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na jego sytuację prawną i przedstawia warianty kolejnych działań procesowych oraz związane z nimi nakłady pracy i koszty, które wynikają z obowiązujących przepisów, w szczególności koszty wpisów sądowych i opłat skarbowych. Po zrealizowaniu usługi Klientowi przedstawiane są rezultaty i następuje rozliczenie z Klientem. W przypadku usług reprezentacji przed sądami i organami, rozliczenie następuje etapami tj. za reprezentację w danej instancji. W sprawach wymagających znacznego zaangażowania czasowego Kancelaria pobiera zaliczki.

 • Okresowa współpraca

  Polega na opracowaniu rozwiązań dla określonego problemu lub kontraktu (np. opinia prawna, udział w negocjacjach, ekspertyza, oferta, umowa, itp.) aż do zakończenia zlecenia.
  Jeżeli Klient nie jest zainteresowany stałą obsługą prawną lub też potrzebuje pomocy Kancelarii w sprawach szczególnie ważnych lub szczególnie skomplikowanych może skorzystać z tej formy współpracy. Zlecenia składane naszej Kancelarii wykonywane są przez Mecenasa lub przez wyznaczonego prawnika bądź przez zespół prawników, każdorazowo pod nadzorem Mecenasa.

  Zlecenia rozliczane są z uwzględnieniem nakładu pracy przy wykonywaniu zlecenia, zazwyczaj w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, uzgodnionego z góry stosownie do przewidywanego nakładu pracy.
  Do wynagrodzenia doliczane są koszty poniesione przez Kancelarię przy wykonywaniu zlecenia - m.in. koszty dojazdów, delegacji itp.

 • Stała obsługa prawna

  Polega na zawarciu umowy generalnej gwarantującej kompleksową i bieżącą obsługę prawną za miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie (ewentualnie za uzgodnioną stawkę godzinową) . Stała obsługa prawna ma na celu także reprezentowanie podmiotu (osoby fizycznej bądź prawnej) w aspektach jego działalności prawnej, szczegółowo określonej w podpisanej z Kancelarią umowie, od chwili jej zawiązania do czasu rozwiązania umowy.

  Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię nie jest w żaden sposób ograniczony. Świadczymy pomoc prawną w zakresie wszystkich problemów prawnych, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy ( lub osoby fizyczne) w swojej działalności, przy czym obsługa może być prowadzona we wszystkich lub tylko wybranych dziedzinach działalności Klienta. Prawnicy Kancelarii pozostają w gotowości do udzielenia pomocy zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta. W zależności od treści podpisanej z Kancelarią umowy, obsługiwany w ramach stałej obsługi prawnej podmiot ma także prawo zwrócić się o udzielenie informacji w zakresie objętym umową, w każdym czasie w godzinach urzędowania kancelarii.

Formy udzielania pomocy prawnej przez naszą Kancelarię to:

 • Uczestnictwo w negocjacjach, rokowaniach

  Obejmuje uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach w charakterze jego doradcy, oraz, na życzenie Klienta, reprezentowanie go w tych negocjacjach.

 • Porady

  W czasie porady prawnej Klient przedstawia swój problem, a porada polega na wskazaniu jak należy postąpić zgodnie z prawem, jakie podjąć kroki w określonym stanie faktycznym,

 • Konsultacje

  W zależności od potrzeb oraz rodzaju problemu, przybiera charakter opinii prawnej bądź ustnej porady prawnej.

 • Informacja prawna

  Powiadomienie o faktach mających znaczenie prawne, w szczególności o przepisach zawartych w ustawach i innych aktach prawnych regulujących działalność Klienta, a także o zmianach w przepisach prawa oraz uchybieniach w działalności w zakresie przestrzegania prawa, a także skutkach tych uchybień.

 • Opinia prawna

  Rozwinięta opinia w formie pisemnej, przygotowana na zlecenie Klienta, zawierająca ocenę prawną danego stanu faktycznego, analizę przepisów prawna wraz z wnioskami, sporządzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i przedstawione przez Klienta dokumenty oraz informacje,

 • Opiniowanie umów

  Na zlecenie naszych Klientów szczegółowej analizie prawnej poddawane są projekty umów przedstawione przez ich partnerów gospodarczych. Pisemna informacja zawiera wskazanie potencjalnych zagrożeń, klauzul zapewniających nadmierne uprzywilejowanie drugiej stronie jak również propozycje zmian na korzyść Klienta.

 • Analiza prawna spółek

  Kompleksowe przedstawienie wniosków z badania stanu prawnego podmiotu gospodarczego.

 • Sporządzanie projektów umów, pism, aktów prawnych

  Na podstawie danych i wytycznych przekazanych przez Klienta prawnicy Kancelarii przygotowują projekty umów w zakresie różnych dziedzin prawa, a także projekty zmian w takich umowach. Na zlecenie Klienta sporządzane są również między innymi projekty statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów.

 • Organizowanie i obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy

  Na wyposażeniu kancelarii znajduje się elektroniczny system WINGŁOS do przeprowadzenia i obsługi głosowań na zgromadzeniach wspólników, walnych zgromadzeniach itp. wraz z kompletnym wyposażeniem technicznym. Jednorazowo mogą być obsługiwane zebrania do 1250 uczestników włącznie.

 • Zastępstwo prawne

  Kancelaria zapewnia reprezentowanie Klienta przed jego kontrahentami lub innymi podmiotami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 • Udział w mediacjach

  Kancelaria zapewnia reprezentowanie Klienta przed jego kontrahentami lub innymi podmiotami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 • Zastępstwo procesowe

  W razie konieczności ochrony interesów Klienta Kancelaria uczestniczy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym i administracyjnym i podejmuje niezbędne czynności procesowe.

Pomoc prawna może być świadczona w zależności od zapotrzebowania wyrażonego przez Klienta oraz możliwości zespołu Kancelarii:

 • w siedzibie Kancelarii,
 • w siedzibie Klienta,
 • w miejscu wskazanym przez Klienta, w szczególności wynikającym z natury konkretnej czynności,
 • drogą elektroniczną,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem faksu

Honorarium

Wszelkie szczegóły dotyczące finansowych warunków współpracy ustalane są z naszymi klientami w drodze porozumień, które uwzględniają ich potrzeby, charakter sprawy oraz rodzaj świadczonych usług.

Wysokość honorarium na rzecz Kancelarii wynika z obowiązujących przepisów dotyczących poszczególnych dziedzin prawa, jednakże przy określaniu jego wysokości oraz terminów płatności zawsze uwzględniane są możliwości finansowe Klienta.

Kancelaria stosuje następujące formuły ustalania wynagrodzenia:

 1. wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (sporządzenia pisma, udziału w rozprawie sądowej),
 2. wynagrodzenie od jednostkowej sprawy (całościowy koszt prowadzenia sprawy, obejmujący wszystkie czynności i sporządzone pisma),
 3. wynagrodzenie ryczałtowe.

Z reguły wysokość wynagrodzenia w indywidualnej sprawie ustalana jest każdorazowo z Klientem. Honorarium to uzależnione jest m. in. od stopnia zawiłości sprawy oraz od wymaganego nakładu pracy adwokata, koniecznego do wykonania zlecenia.

Jednym z podstawowych kryteriów wpływających na wysokość wynagrodzenia jest wartość przedmiotu sporu, co zostało uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Wynagrodzenie w sprawach związanych ze szczególnymi jednorazowymi zleceniami odnoszącymi się do projektów stanowiących określoną całość, czy też prowadzenie określonych spraw sądowych może być ustalane w kwocie zryczałtowanej za dany projekt bądź sprawę sądową.

W przypadku stałej obsługi prawnej  stosowane jest zazwyczaj wynagrodzenie ryczałtowe płatne miesięcznie, bez względu na zakres zleconych czynności i ilość rzeczywistego nakładu pracy adwokata.

Jednocześnie informujemy, że bez względu na wybór rodzaju współpracy Kancelaria nie pokrywa kosztów związanych z niezbędnymi wydatkami poniesionymi w związku z wykonaniem zlecenia, jak m.in. opłat skarbowych, wpisów, kosztów dojazdów, noclegów itp. i są one doliczane do wynagrodzenia Kancelarii.

« wstecz

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij